Contribution of the Kharkiv parovozobudivnyj plant to development of parovozobudivnyj industry on territory of Ukraine

  • O. L. Sorochynska State Economy and Technology University of Transport

Abstract

Briefly shows the contribution of the Kharkov Locomotive Works in the development of the locomotive industry in Ukraine. The main types of locomotives, which were built at the Kharkov Locomotive Works. Definitely the importance of nucleation locomotive industry in Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Костенко Ю.Т. Харьковский политехнический: ученые и педагоги / Ю.Т. Костенко, В.В. Морозов, В.И. Николаенко и др. – Харьков: Прапор, 1999. – 352 с.
2. Переписка и пояснительная записка к проекту нового типа товарного паровоза. 1901 // Державний архів Харківської області. – Ф.749. – Оп.1. – Од. зб. 718.
3. Мокршицкий Е.И. История паровозостроения СССР 1846-1940: Монография / Е.И. Мокршицький. – Москва: Гострансжелдориздат, 1941. – 260
с.
4. Кузьменко Д. Паровые локомотивы, выпущенные на ХПЗ / Д. Кузьменко // Наука и техника. – 2006. – № 3. – С. 11–14.
5. Раков В.А. Локомотивы железных дорог Советского союза. От первых паровозов до современных локомотивов / В. А. Раков. – Москва: Трансжелдориздат, 1955. –
6. О некоторых вопросах истории отечественного локомотивостроения / Ред. Л.П. Гранквист. – Ленинград, 1958. – 47 с.
7. Шотлендер Я. К вопросу об обновлении паровозов российских железных дорог / Я. Шотлендер // Вестник Юго-Западных железных дорог. – 1904. – №24. – С. 238-239.
8. Барковский Б. Паровозы серии Н / Б. Барковский // Моделист-Конструктор. – 1991. – №1. – С. 33-37.
9. ХПЗ — завод имени Малышева 1895-1995 гг.: Краткая история развития. – Харьков: Прапор. 1995.

References

1. Kostenko YU.T. Har'kovskij politekhnicheskij: uchenye i pedagogi / YU.T. Kostenko, V.V. Morozov, V.I. Nikolaenko i dr. – Har'kov: Prapor, 1999. – 352 s.
2. Perepiska i poyasnitel'naya zapiska k proektu novogo tipa tovarnogo parovoza. 1901 // Derzhavnij arhіv Harkіvs'koї oblastі. – F.749. – Op.1. – Od. zb. 718.
3. Mokrshickij E.I. Istoriya parovozostroeniya SSSR 1846-1940: Monografiya / E.I. Mokrshic'kij. – Moskva: Gostranszheldorizdat, 1941. – 260
s.
4. Kuz'menko D. Parovye lokomotivy, vypushchennye na HPZ / D. Kuz'menko // Nauka i tekhnika. – 2006. – № 3. – S. 11–14.
5. Rakov V.A. Lokomotivy zheleznyh dorog Sovetskogo soyuza. Ot pervyh parovozov do sovremennyh lokomotivov / V. A. Rakov. – Moskva: Transzheldorizdat, 1955. –
6. O nekotoryh voprosah istorii otechestvennogo lokomotivostroeniya / Red. L.P. Grankvist. – Leningrad, 1958. – 47 s.
7. SHotlender YA. K voprosu ob obnovlenii parovozov rossijskih zheleznyh dorog / YA. SHotlender // Vestnik YUgo-Zapadnyh zheleznyh dorog. – 1904. – №24. – S. 238-239.
8. Barkovskij B. Parovozy serii N / B. Barkovskij // Modelist-Konstruktor. – 1991. – №1. – S. 33-37.
9. HPZ — zavod imeni Malysheva 1895-1995 gg.: Kratkaya istoriya razvitiya. – Har'kov: Prapor. 1995.

Abstract views: 9
PDF Downloads: 4
Published
2013-09-24
How to Cite
Sorochynska, O. L. (2013). Contribution of the Kharkiv parovozobudivnyj plant to development of parovozobudivnyj industry on territory of Ukraine. History of Science and Technology, 3(3), 111-120. Retrieved from http://hst-journal.com/index.php/hst/article/view/353
Section
History of technology