Railway transport engineer V.V. Salov about activity of commission of count Е.Т. Baranov for research of railway business in Russia

  • I. O. Sukhenko State Economy and Technology University of Transport
Keywords: V.V. Salov, railway business, Russian empire, transport

Abstract

The article is devoted to history of activity of commission of count Е.Т. Baranov for research of development of railway business in Russia in report of railway transport engineer lieutenant-general V.V. Salov.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Представление председателя Комиссии для исследования железнодорожного дела в России, в Госсовет о проекте Общего Устава Российских железных дорог // Государственный архив Российской Федерации. – Фонд 1099. – Дело 203. – Л.2.
2. Краткий исторический обзор событий, предшествовавший учреждению Особой Высшей Комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. – Санкт-Петербург, 1909. – С. 5-6.
3. Труды Высочайшей учрежденной Комиссии для исследования железнодорожного дела в России. – Санкт-Петербург, 1879. – Т.1, Ч.1. – С. 1.
4. Салов В.В. Исторический очерк учреждения, под председательством генерал-адьютанта графа Э.Т. Баранова, Комиссии для исследования
железнодорожного дела в России / В.В. Салов. – Санкт-Петербург: Тип. М.Д. Ломковского, 1909. – 16 с.
5. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета Министров: Ист. очерк. – Санкт-Петербург, 1902. – Т.1. – 369 с.

References

1. Predstavlenie predsedatelya Komissii dlya issledovaniya zheleznodorozhnogo dela v Rossii, v Gossovet o proekte Obshchego Ustava Rossijskih zheleznyh dorog // Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii. – Fond 1099. – Delo 203. – L.2.
2. Kratkij istoricheskij obzor sobytij, predshestvovavshij uchrezhdeniyu Osoboj Vysshej Komissii dlya vsestoronnego issledovaniya zheleznodorozhnogo dela v Rossii. – Sankt-Peterburg, 1909. – S. 5-6.
3. Trudy Vysochajshej uchrezhdennoj Komissii dlya issledovaniya zheleznodorozhnogo dela v Rossii. – Sankt-Peterburg, 1879. – T.1, CH.1. – S. 1.
4. Salov V.V. Istoricheskij ocherk uchrezhdeniya, pod predsedatel'stvom general-ad'yutanta grafa EH.T. Baranova, Komissii dlya issledovaniya
zheleznodorozhnogo dela v Rossii / V.V. Salov. – Sankt-Peterburg: Tip. M.D. Lomkovskogo, 1909. – 16 s.
5. Nasha zheleznodorozhnaya politika po dokumentam arhiva Komiteta Ministrov: Ist. ocherk. – Sankt-Peterburg, 1902. – T.1. – 369 s.

Abstract views: 5
PDF Downloads: 3
Published
2013-09-24
How to Cite
Sukhenko, I. O. (2013). Railway transport engineer V.V. Salov about activity of commission of count Е.Т. Baranov for research of railway business in Russia. History of Science and Technology, 3(3), 128-136. Retrieved from http://hst-journal.com/index.php/hst/article/view/355
Section
History of technology