Scientific works P.I. Gavsevich (1883–1920) and the state research on the culture of medicinal plants

Keywords: P.I. Gavsevich, medicinal herbs, harvesting, processing, sale, Research station

Abstract

The method of historical and scientific analysis highlights the contribution of the organizer of domestic research on the culture of medicinal plants, a scientist, an outstanding personality – P.I. Gavsevich. His scientific and popular scientific works were devoted to the creation in 1916 of the specialized branch research institute ‒ the plantation of medicinal plants in Lubny in the Poltava region (now – the Experimental station of medicinal plants of the Institute of Agro-ecology and Nature Management of the National Academy of Sciences of Ukraine). Some biographical information obtained from archival documents is given.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Джерела та література

Вергунов В. А. П. І. Гавсевич (1879–1920) – організатор системного дослідження культури лікарських рослин, державний та громадський діяч у роки перших сподівань державності України. Гілея: науковий вісник. Київ, 2014. Вип. 87. С. 92–99.

Вергунов В. А. П. І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (до 100-річного ювілею). Агроекологічний журнал: науково-теор. журн. 2016. № 2. С. 16–29.

Вергунов В. А. Петро Гавсевич та його видатне творіння – Лубенська дослідна станція лікарських рослин. Вечірня Полтава: загальнодержавне інформ.-політ. видан. 2016. № 13 (1205) від 30 берез. С. 6; № 14 (1206) від 6 квіт. С. 6.

Самородов В. Орбіта вічних трав Петра Гавсевича. Зоря Полтавщини. 2009, 7 травня. С. 12.

Самородов В. Петро Гавсевич (1879–1920) – засновник лікарського рослинництва України: (до 300-річчя від дня заснування першого в Україні «аптекар. саду», Лубни). Село полтавське. 2009, 31 лип. № 29. С. 7.

Самородов В. М. Науково-організаційна діяльність П. І. Гавсевича (1879–1920) з розвитку лікарського рослинництва. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали IX Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, Київ, 22 трав. 2014 р. НААН, ННСГБ, Полтавська держ. с.-г. досл. станція ім. М. І. Вавилова Ін-ту свинарства і агропромислового виробництва НААН, М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. Ін-т експертизи сортів рослин. Київ: ФОП «Корзун Д. Ю.». 2014. С. 130–133.

Самородов В. М. Життєпис організатора системних досліджень лікарських рослин в Україні П. І. Гавсевича (1883–1920). Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 27‒28 грудня 2016 р.). Полтава: РВВ ПДАА. 2016. 334 с.

Самородов В. М., Поспєлов С. В. Листаючи сторінки вікової історії Дослідної станції лікарських рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 27‒28 грудня 2016 р.). Полтава: РВВ ПДАА. 2016. 334 с.

Кривуненко В. П. Гавсевич Петро Іванович – один із фундаторів дослідної станції лікарських рослин Української академії аграрних наук. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Дослідної станції лікарських рослин УААН (Березоточа, 12–14 липня 2006 р.). Київ, 2006. С. 27–28.

Фурдичко О. І., Устименко О. В. До 100-річного ювілею Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН. Агроекологічний журнал: науково-теор. журн. 2016. № 2. С. 6–9.

Силка О. З. Науково-статистичні матеріали земських агрономів В. Л’Етьєнна, П. Гавсевича, Т. Зінченка. Гуржіївські історичні читання. Черкаси, 2015. Вип. 10. С. 80–81.

Кононюк В. А. Гавсевич Петро Іванович. Вчені генетики, селекціонери та рослинники. Київ: Аграр. наука. 2003. Кн. 7. С. 320–322. (Серія «Українські вчені-аграрії ХХ ст.»).

Полтавщина: енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. Київ: УЕ. 1992. 1024 с.

Вергунов В. А., Підгайна Т. М. Осьмак Кирило Іванович (1890–1960): біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911–1926 роки. Київ: ФОП «Корзун Д. Ю.», 2014. 126 с. (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України», кн. 56).

ДБУ «ЦДА м. Москви». Ф. 228. Оп. 3. Спр. 1432. 73 арк.

Гавсевич П. И. Собирание лекарственных трав на Лубенщине. Труды местного совещания об организации сбыта трав 1011 января 1913 г. в Лубнах. / Лубенское общество сельского хозяйства. Лубны: Тип. т-ва «И. Золотиниський, Б. Левитанський». 1913. Вып. 1. 47 с.

Гавсевич П. И. Собирание и культура лекарственных трав на Лубенщине. / Лубенское общество сельского хазяйства. І. К вопросу об организации опытного изучения лекарственных растений в г. Лубнах. ІІ. План работ на 1916 год и смета на закладку и ведение Лубенской опытной станции и семенной плантации. Лубны: Тип. т-ва «И. Золотиниський, Б. Левитанський». 1916. Вып. 2. 71 с.

Гавсевич П. Про лікарські трави. Як їх збирати, сушити й продавати: з малюнками. Київ: Т-во «Укр. Агроном», Б-ка «Ріллі». 1914. № 12. 31 с.

Полтавские агрономические известия / К вопросу об устройстве в Полтавской губернии опытной станции по культуре лекарственных растений. Полтава: Электрич. типо-лит. И. Л. Фришберга. 1916. № 1(10). С. 57–60.

Гавсевич П. И. О неотложных мероприятиях по обеспечению наших лечебных учреждений лекарственными растениями. Труды Особого Совещания созванного по повелению его Императорского высочества принца А. П. Ольденбургского по вопросу о культуре и сборе лекарственных растений и организации их использования и сбыта, 2228 февраля 1916 г.: стенографический отчет, журналы совещания и материалы). Петроград: Тип. А. Бенке. 1917. С. 316–324.

Гавсевич П. Про лікарські трави. Короткі поради хазяїнам, як їх розводити. Кн. 1. (М’ята холодна. Ромашка. Волоський кріп. Шавлія. Ганус). / Лубенське т-во сільського господарства. Лубни: Друкарня т-ва «И. Золотиниський, Б. Левитанський». 1916. 23 с.

Гавсевич П. И. Работы опытной станции лекарственных растений Лубенского общества сельского хозяйства за 1916 год: краткий отчет. / Управление Верховного начальника санитарной и эвакуационной части. Организация по сбору, культуре и заготовке лекарственных растений. Петроград: Тип. А. Бенке. 1917. 32 с.

References

Verhunov V. A. (2014). P. I. Havsevych (1879–1920) – orhanizator systemnoho doslidzhennia kultury likarskykh roslyn, derzhavnyi ta hromadskyi diiach u roky pershykh spodivan derzhavnosti Ukrainy [P. I. Gavsevich (1879-1920) – organizer of systematic study of the culture of medicinal plants, state and public figure in the years of the first hopes of statehood of Ukraine]. Hileia − Gilea. Kyiv. Vyp. 87. S. 92–99. [in Ukrainian].

Verhunov V. A. (2016). P. I. Havsevych (1883–1920) ta istoriia stanovlennia doslidnoi stantsii likarskykh roslyn Instytutu ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN (do 100-richnoho yuvileiu) [P. I. Hawsevich (1883−1920) and the history of the development of a research station of medicinal plants of the Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Sciences (until the 100-th anniversary)]. Ahroekolohichnyi zhurnal − Agroecological journal. № 2. S. 16–29 [in Ukrainian].

Verhunov V. A. (2016). Petro Havsevych ta yoho vydatne tvorinnia – Lubenska doslidna stantsiia likarskykh roslyn [Petro Gavsevich and his outstanding creations - Lubenskaya experimental plant of medicinal plants]. Vechirnia Poltava − Evening Poltava. № 13 (1205) vid 30 berez. S. 6; № 14 (1206) vid 6 kvit. S. 6 [in Ukrainian].

Samorodov V. (2009). Orbita vichnykh trav Petra Havsevycha [Orbita of the eternal herbs of Peter Gavsevich]. Zoria Poltavshchyny − Zorya of Poltava region. 7 travnia. S. 12 [in Ukrainian].

Samorodov V. (2009). Petro Havsevych (1879–1920) – zasnovnyk likarskoho roslynnytstva Ukrainy: (do 300-richchia vid dnia zasnuvannia pershoho v Ukraini «aptekar. sadu», Lubny) [Petro Gavsevich (1879−1920) − the founder of medicinal plant growing in Ukraine: (to the 300-th anniversary of the founding of the first «pharmacy garden» in Ukraine, Lubny)]. Selo poltavske − The village of Poltava. 31 lyp. № 29. S. 7 [in Ukrainian].

Samorodov V. M. (2014). Naukovo-organіzatsіyna dіyalnіst P. І. Gavsevicha (1879–1920) z rozvytku lіkarskogo roslinnitstva [Scientific-organizational activity of P. I. Gavsevich (1879–1920) on the development of medicinal plant growing]. Іstorіya osvіty, nauky і tekhnіky v Ukrainі: materіaly IX Vseukr. konf. molodikh uchenikh ta spetsіalіstіv, Kyiv, 22 trav. 2014 r. − History of education, science and technology in Ukraine. / NAAN, NNSGB, Poltavska derzh. s.-g. dosl. stantsіya іm. M. І. Vavilova Іn-tu svinarstva і agropromyslovogo vyrobnytstva NAAN, M-vo agrar. polіtyky ta prodovolstva Ukrainy, Ukr. Іn-t ekspertizy sortіv roslyn. Kyiv: FOP «Korzun D. Yu.». S. 130–133. [in Ukrainian].

Samorodov V. M. (2016). Zhyttiepys orhanizatora systemnykh doslidzhen likarskykh roslyn v Ukraini P. I. Havsevycha (1883–1920) [The Life of the Organizer of Systemic Researches of Medicinal Plants in Ukraine P. I. Gavsevich (1883−1920)]. Likarske roslynnytstvo: vid dosvidu mynuloho do novitnikh tekhnolohii: materialy piatoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Poltava, 27‒28 hrudnia 2016 r.) − Medicinal plant growing: from the experience of the past to the latest technology. Poltava: RVV PDAA. 334 s. [in Ukrainian].

Samorodov V. M., Pospielov S. V. (2016). Lystaiuchy storinky vikovoi istorii Doslidnoi stantsii likarskykh roslyn [Listing the pages of the history of the Herb Testing Station]. Likarske roslynnytstvo: vid dosvidu mynuloho do novitnikh tekhnolohii: materialy piatoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Poltava, 27‒28 hrudnia 2016 r.) − Medicinal plant growing: from the experience of the past to the latest technology. Poltava: RVV PDAA. 334 s. [in Ukrainian].

Kryvunenko V. P. (2006). Havsevych Petro Ivanovych – odyn iz fundatoriv doslidnoi stantsii likarskykh roslyn Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk [Gavsevich Petro Ivanovich – one of the founders of the experimental station of medicinal plants of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences]. Likarski roslyny: tradytsii ta perspektyvy doslidzhen: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 90-richchiu Doslidnoi stantsii likarskykh roslyn UAAN (Berezotocha, 12–14 lypnia 2006 r.) − Medicinal plants: traditions and research prospects. Kyiv. S. 27–28 [in Ukrainian].

Furdychko O. I., Ustymenko O. V. (2016). Do 100-richnoho yuvileiu Doslidnoi stantsii likarskykh roslyn Instytutu ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN [To the 100-th Anniversary of the Experimental Station of Medicinal Plants of the Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Ahroekolohichnyi zhurnal − Agroecological journal. № 2. S. 6–9 [in Ukrainian].

Sylka O. Z. (2015). Naukovo-statystychni materialy zemskykh ahronomiv V. LEtienna, P. Havsevycha, T. Zinchenka [Scientific and statistical materials of zemstvo agronomists V. L'Etienne, P. Gavsevich, T. Zinchenko]. Hurzhiivski istorychni chytannia − Gurzhiev Historical Readings. Cherkasy. Vyp. 10. S. 80–81 [in Ukrainian].

Kononiuk V. A. (2003). Havsevych Petro Ivanovych [Gavsevich Petro Ivanovich]. Vcheni henetyky, selektsionery ta roslynnyky − Scientists are geneticists, breeders and planters. Kyiv: Ahrar. nauka. Kn. 7. S. 320–322. (Seriia «Ukrainski vcheni-ahrarii XX st.») [in Ukrainian].

Poltavshchyna (1992). [Poltava region]. Entsyklopedychnyi dovidnyk − Encyclopedic guide Kyiv: UE. 1024 s. [in Ukrainian].

Vergunov V. A., Pіdgayna T. M. (2014). Osmak Kyrylo Іvanovich (1890–1960): bіobіblіogr. pokazhch. nauk. pr. za 1911–1926 roky [Osmak Kirill Ivanovich (1890–1960): biobibliographical index of scientific works for 1911–1926 years]. Kyiv: FOP «Korzun D. Yu.». 126 s. (Ser. «Bіobіblіogr. vchenikh-agrarіiv Ukrainy», kn. 56). [in Ukrainian].

DBU «TsDA m. Moskvy». F. 228. Op. 3. Spr. 1432. 73 ark. [in Russian].

Havsevich P. I. (1913). Sobyranye lekarstvennykh trav na Lubenshchyne [Collection of medicinal herbs in Lubny region]. Trudy mestnoho soveshchanyia ob orhanyzatsyy sbyta trav 10–11 yanvaria 1913 h. v Lubnakh. Lubenskoe obshchestvo selskoho khoziaistva − Proceedings of the local meeting on the organization of marketing herbs January 10−11, 1913 in Lubny. Lubny: Typ. t-va «Y. Zolotynyskyi, B. Levytanskyi». Vyp. 1. 47 s. [in Russian].

Havsevich P. I. (1916). Sobyranye i kultura lekarstvennykh trav na Lubenshchyne. I. K voprosu ob orhanyzatsii opytnoho izuchenyia lekarstvennykh rastenyi v h. Lubnakh. II. Plan rabot na 1916 hod i smeta na zakladku y vedenye Lubenskoi opytnoi stantsyy i semennoi plantatsii [Collection and culture of herbs in the Lubensk region. І. On the organization of an experimental study of medicinal plants in Lubny. ІІ. The plan of work for 1916 and the estimate for the laying and management of the Lubensk Experimental Station and Seed Plantation]. Lubny: Typ. t-va «Y. Zolotynyskyi, B. Levytanskyi». Vyp. 2. 71 s. [in Russian].

Havsevych P. (1914). Pro likarski travy. Yak yikh zbyraty, sushyty y prodavaty: z maliunkamy [About likarsky herbs. Yak yikh zbyraty, sutyty and prodavaty: z maliunkamy]. Kyiv: T-vo «Ukr. Ahronom», B-ka «Rilli». № 12. 31 s. [in Ukrainian].

K voprosu ob ustroistve v Poltavskoi hubernii opytnoi stantsii po kulture lekarstvennykh rastenyi (1916). [To the question of the establishment in the Poltava province of an experimental station for the culture of medicinal plants]. Poltavskie ahronomicheskie izvestiia − Poltava agronomic news. Poltava: Elektrich. typo-lyt. Y. L. Fryshberha. № 1(10). S. 57–60 [in Russian].

Havsevich P. I. (1917). O neotlozhnykh meropryiatyiakh po obezpechenyiu nashykh lechebnykh uchrezhdenyi lekarstvennymi rastenyiamy [On urgent measures to provide our medical institutions with medicinal plants]. Trudy Osoboho Soveshchanyia sozvannoho po povelenyiu eho Ymperatorskoho vysochestva printsa A. P. Oldenburhskoho po voprosu o kulture i sbore lekarstvennykh rastenyi i orhanizatsii ykh ispolzovanyia i sbyta, 22‒28 fevralia 1916 h. − Proceedings of the Special Meeting convened by the order of His Imperial Highness Prince AP Oldenburgsky on the issue of culture and collection of medicinal plants and organization of their use and sale, February 22-28, 1916. Petrohrad: Typ. A. Benke. S. 316–324 [in Russian].

Havsevych P. (1916). Pro likarski travy. Korotki porady khaziainam, yak yikh rozvodyty. Kn. 1. (Miata kholodna. Romashka. Voloskyi krip. Shavliia. Hanus) [About Herbs Brief advice to the owners, how to breed them. Kn. 1. (Mint is cold, chamomile, dill of wolf, Shavliya, Ganus)]. Lubny: Drukarnia t-va «Y. Zolotynyskyi, B. Levytanskyi». 23 s. [in Ukrainian].

Havsevych P. I. (1917). Raboty opytnoi stantsii lekarstvennykh rastenyi Lubenskoho obshchestva selskoho khoziaistva za 1916 hod: kratkyi otchet [Works of the Experimental Station of Medicinal Plants of the Lubensky Society of Agriculture for 1916: a brief report]. Petrohrad: Typ. A. Benke. 32 s. [in Russian].


Abstract views: 290
PDF Downloads: 210
Published
2018-06-27
How to Cite
Shadrina, O. V. (2018). Scientific works P.I. Gavsevich (1883–1920) and the state research on the culture of medicinal plants. History of Science and Technology, 8(1(12), 244-256. https://doi.org/10.32703/2415-7422-2018-8-1(12)-244-256